کادر پزشکی تیم بزرگسالان

پزشک : علی اعظم معادی 

ماساژور : سعید علیزایی

ماساژور: فرهاد آقایی