هیئت مدیره و مدیران

سید تقی گرجی نیا : رئیس هیئت مدیره


محمد مهدی دلیری  :  نایب رئیس هیئت مدیره


حمید رضا کریمویی: عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مجتبی سرآسیایی: قائم مقام باشگاه

 

امیر عباس قاسمی : مدیر اداری و پشتیبانی


هادي ستايشمند: مدير مالي


مهدي سليماني : مدیر روابط عمومي، رسانه ای و سخنگوی باشگاه