۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های مهاجری بعد از دیدار با پیکان تهران

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

گل زیبای محمد قاضی به پیکان تهران

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های میلاد کمندانی قبل از دیدار با پیکان تهران

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های محمد حسین مرادمند قبل از دیدار با پیکان

 
۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های سید عبدالله حسینی قبل از دیدار با پیکان

۱۳۹۶/۱۰/۰۳

صحبت های رضا ناصحی قبل از دیدار با پیکان تهران